top of page

Voor de scholen

Wij zijn van mening dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek in het regulier onderwijs moeten krijgen en bij voorkeur dichtbij huis. Onderwijs dat kinderen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met eventuele beperkingen, maar ook met individuele talenten. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Op deze plek worden ze zo goed mogelijk voorbereid (zowel cognitief als op sociaal gebied) op een vervolgopleiding en op een plek in de maatschappij. Dit geldt zeker ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Alle medewerkers in het onderwijs hebben gezamenlijk deze taak om dat waar te maken. De budgettaire ruimte die wordt geboden is mede bepalend voor de mate waarin men aan de doelstellingen van passend onderwijs kan voldoen. Deze budgettaire ruimte is echter niet groot, want het kabinet heeft op het onderwijs bezuinigd. Door deze bezuinigingen is het niet eenvoudig om een passend onderwijsaanbod te kunnen blijven bieden. De druk op leerkrachten zal nog meer toenemen met als gevolg dat de (duurzame) inzetbaarheid van leerkrachten zal afnemen, waar (zorg)leerlingen hier uiteindelijk mede de dupe van worden. TweeS wil aan bovenstaande uitdaging een helpende hand bieden door het werven, selecteren en plaatsen van vrijwilligers op scholen, die een aantal ondersteunende taken onder leiding van de leerkracht gaan invullen.

Wat kunt u van TweeS verwachten

TweeS zet zich in voor de scholen (peuterspeelzalen) in de vorm van:

  • het werven en selecteren van vrijwilligers;

  • het instrueren en begeleiden van vrijwilligers 

  • het in gang zetten van de VOG-aanvraag (Verklaring Omtrent Gedrag).

  • het verzorgen van de urenregistratie voor de vrijwilligers en uitbetaling van de gewerkte uren.

Kast met mappen

Waar letten we op bij de selectie van vrijwilligers?

“Neem mensen aan op karakter. Train hen op vaardigheden”  Met andere woorden: de selectie richt zich met name op de sociale competenties, zoals: empathisch vermogen, integriteit, communicatief vaardig zijn (in woord en geschrift), het beschikken over een flexibele instelling en zelfstandig kunnen opereren.

Daarnaast wordt er bij de selectie ook gekeken naar de specifieke talenten/mogelijkheden van de vrijwilliger, zoals:

  • Creativiteit (inzet bij kleuters, crealessen of ondersteuning t.b.v. verschillende vakken in het ontwikkelen van concreet voorbeeldmateriaal)

  • Kennis van specifiek vakgebied t.b.v. bijvoorbeeld de plusuren of gastlessen;

  • Specialistische ervaring in gedragsproblematiek (begeleiden van kinderen met specifieke aandachtsgebieden of extra ondersteuning bij leerkrachten)

Kantoormedewerker
Voor de scholen: Programma's
Accountancy

Wat zijn uw kosten

De vrijwilligers krijgen via TweeS een vrijwilligersvergoeding van € 5,00 (<23 jr. €2,75) per uur (maximaal) conform de belastingwetgeving. In principe zijn wij van mening dat de werkzaamheden die vrijwilligers verrichten, niet kosteloos uitgevoerd hoeven te worden. Dit bedrag wordt daarom ook altijd genoemd bij de intake. Mocht de school of de vrijwilliger daar anders over denken, dan kan hierover gepraat worden.

Mocht de vrijwilliger nog geen geldig VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) hebben, dan komen deze kosten voor rekening van de school. Daarnaast vraagt TweeS voor de werving, selectie, administratiekosten een kleine vergoeding per gewerkt uur. Wij willen u graag een offerte aanbieden. Heeft uw school behoefte aan extra ondersteuning in de klas? Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.

Handdruk op kantoor

Vrijwilligersverzekering

In de Algemene voorwaarden (voor de inlener/de school) van TweeS wordt vermeld dat de school verantwoording draagt voor de veiligheid van de vrijwilliger. De uitvoering van de Arbowet is van toepassing op de school. Daarnaast heeft de school een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle medewerkers in de school. Onder alle medewerkers wordt verstaan: personeelsleden, stagiaires en vrijwilligers. Mocht u vragen hebben hierover, dan kan altijd contact gezocht worden met TweeS.

Voor de scholen: Programma's
bottom of page